Prava članova

Iz sustava mirovinskog osiguranja

Prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 71 od 08.07.1999.) gluhe osobe imaju pravo na beneficirani radni staž, tj.na svakih 12 mjeseci računa se radni staž od 15 mjeseci.

Iz sustava zdravstvenog osiguranja

Slušna pomagala

Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.
Osigurana osoba ima pravo samo na jedno od sljedećih slušnih pomagala:

1. Analogno slušno pomagalo

2. Digitalno slušno pomagalo

Osigurana osoba iznad 18. godine života ima pravo na dva istovrsna slušna pomagala pod uvjetom da sa jednim slušnim pomagalom ne postiže razumljivost od najmanje 80%, pri jačini zvuka od 65 dB, te kada se sa dva slušna pomagala u otežanim uvjetima poboljšava razumljivost u odnosu na jedno slušno pomagalo za najmanje 20%.

 

Vanjski dijelovi Ugradbenoga slušnog pomagala – “umjetna pužnica”

Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na vanjski dio pužnice:

1. Procesor koji se nosi uz tijelo, ili

2. Zaušni tip procesora.

Osiguranoj osobi s ugrađenom umjetnom pužnicom osigurava se jednom godišnje redovna provjera ispravnosti uređaja pri ugovornom isporučitelju.

Surdotehnička pomagala

Osigurana osoba s potpunim gubitkom sluha (gluha osoba) ima pravo na sljedeća surdotehnička pomagala:

1. svjetlosni signalizator plača djeteta

2. svjetlosnu ili vibracijsku budilicu

3. telefaksni uređaj

Pomagalo iz stavka 1. točke 1. ovog članka odobrava se osiguranoj osobi – jednom od roditelja koji ima potpuni gubitak sluha do navršene sedme godine života djeteta.

 

Pomagalo iz stavka 1. točke 2. ovoga članka odobrava se osiguranoj osobi s potpunim gubitkom sluha koja je radno aktivna ili je na redovitom školovanju, odnosno prekvalifikaciji.

 

Pomagalo iz stavka 1. točke 3. ovoga članka odobrava se osiguranoj osobi s potpunim gubitkom sluha koja ima navršenih 18 godina života pod uvjetom da živi sama ili da živi u kućanstvu s osobama koje također imaju potpuni gubitak sluha.

 

Osigurana osoba koja ispunjava uvjete za pomagalo iz stavka 4. ovog članka obvezna je priložiti pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i broj osigurane osobe u Zavodu).

(6) Ako u zajedničkom kućanstvu živi više osoba s potpunim gubitkom sluha pomagalo iz

stavka 1. točke 3. ovog članka odobrava se samo jednoj osiguranoj osobi u tom kućanstvu. (Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, NN 158/08)

 

Socijalna skrb

gluhe i gluhoslijepe osobe stječu pravo na doplatak za pomoć i njegu, u punom iznosu ako osoba nije osposobljena za samostalan život i rad, odnosno u smanjenom iznosu za osobe osposobljene za rad, bez obzira na imovinski cenzus (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 33/12)

–  inkluzivni dodatak gluhoj i nagluhoj osobi s težim oštećenjem sluha kada je spontani razvoj znakovnog govora značajno otežan – inkluzivni dodatak razine 3 (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 33/12)

– radi prevladavanja teškoća u komunikaciji i mobilnosti, gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja u postupcima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 33/12)

 

 

Ostala prava i povlastice

Povlastica za putovanje željeznicom i brodom – gluhe osobe uz ostale kategorije invalida imaju pravo na 75 % popusta na cijenu vozne karte za četiri putovanja godišnje vlakom i trajektom, te na besplatnu vošnju za pratioca. (Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu, NN 14/2001)

 

Oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe kada gluha osoba boravi izvan svog prebivališta. Ova se povlastica može koristiti uz predočenje članske iskaznice (Zakon o boravišnoj pristojbi NN 35/2000. i 42/1995)

 

50 % popusta na plaćanje mjesečne radiotelevizijske pristojbe (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, NN 76/12)

 

– T-COM daje popust za 50% pretplate i 100 besplatnih impulsa.

 

– HAK daje 50% popusta na godišnju članarinu.
Poštovani članovi Udruge,
Pravo na besplatno dopunsko osiguranje imaju sljedeće osobe:
osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59% proračunske osnovice, a što u ovom momentu iznosi 1.516,32 kn (prihodovni cenzus), te za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice tj. 1.939.39 kn.)

- učenici i redoviti studenti stariji od 18 godina,

- darivatelji krvi

- osigurane osobe darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

- osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima,

- osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja

- osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

Nadalje, Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (participacija) oslobađaju se članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz domovinskog rata s utvrđenim oštećenjem organizma od najmanje 30 posto.

Ako osigurana osoba spada u neku od navedenih kategorija, može podnijeti zahtjev za izdavanjem tzv. “HB iskaznice” u područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvee zaštite, odnosno participacije, oslobođeni su:

- djeca do 18 godina života, kao i djeca koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad (mogu biti i stariji od 18 godina)

- trudnice za bolesti povezane s trudnoćom

- osiguranici soboljeli od kroničnih psihijatrijskih bolesti vezano za liječenje njihove psihičke bolesti

- osiguranici s HIV infekcijama

- oboljeli od kroničnih psihijatrijskih bolesti vezano za liječenje njihove psihičke bolesti

- oboljeli od zloćudnih bolesti za zdravstvenu zaštitu povezanu sa zloćudnom bolešću

- osobe koje se liječe od profesionalne bolesti za zdravstvenu zaštitu koja im je potrebna za liječenje njihove profesionalne bolesti.

Izvor: Index.hr, 08.04.2016. godine
 

– VIP-net GSM daje mogućnost kupnje mobitela uz povoljnije uvjete, oslobađanje od pretplate i nižu cijenu poruka.

Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjel za gospodarstvo – Izdavanje znaka pristupačnosti za osobe s tjelesnim oštećenjem (kartica za parking) – mogu ostvariti osobe koje imaju tjelseno oštećenje od 80 ili više posto tjelesnog oštećenja ili oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto.

KOMUNALAC D.O.O., POŽEGA – Gluhe osobe koje imaju priznat status osobe s invaliditetom sa područja Grada Požege imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu koju plaćaju 150,00 kn godišnje za parkiranje u 2. zoni ili 250,00 kn za parkiranje u 1. i 2. zoni. Gluhe osobe povlaštenu kartu ostvaruju putem Udruge.